Regulamin Szkoły Tenisa MTC

W regulaminie pojawiają się następujące nazwy:

  • Klub – organizator i właściciel szkoły tenisa ziemnego w Morelowa Tennis Club.

  • Uczestnicy – dzieci uczęszczające na zajęcia szkółki tenisowej.

  • Klienci – rodzice lub opiekunowie Uczestników szkółki tenisowej.

Regulamin szkoły tenisa MTC ma na celu określenie zasad działania szkoły i uczestnictwa w zajęciach szkółki tenisowej. Uczestnictwo w zajęciach szkółki tenisowej MTC równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

1. Obowiązki MTC wobec Uczestników szkółki tenisowej:
• Ustalenie i przeprowadzenie zajęć w wyznaczonych terminach i określonych godzinach.
• Zapewnienia sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia zajęć (z wyłączeniem rakiet tenisowych).
• Zapewnienia opieki nad Uczestnikami podczas zajęć szkółki tenisowej przez wyszkolonego instruktora oraz zapewnienia zastępstw, jeśli trener nie może stawić się na zajęcia, jak również zaproponowanie innych terminów do odrobienia zajęć dla Uczestników, którzy nie mogli stawić się z pewnych przyczyn w zajęciach swojej grupy.
• Informowania Klienta drogą telefoniczną lub elektroniczną z odpowiednim wyprzedzeniem (przynajmniej jednego dnia) o ewentualnych zmianach w terminie lub miejscu prowadzenia zajęć.
• Nauki gry w tenisa Uczestników zgodnego z programem szkolenia tenisowego i wytycznymi PZT.
• Wystawiania faktur na życzenie Klienta.

Szkółki tenisowe w MTC dzielimy na 2 rodzaje : grupy sportowe (dla Uczestników z licencjami PZT, ze specjalnie przygotowanym i rozbudowanym programem) i grupy rekreacyjne (dla Uczestników grających 1-2 razy w tygodniu).

2. Zasady uczestnictwa w grupach rekreacyjnych:
• Zajęcia odbywają się w grupach 4-6 osób, chyba że Klienci zdecydują się na utworzenie dla swoich dzieci grupy 3-osobowej w okresie od 19 września 2022 roku do 24 czerwca 2023 roku z wyłączeniem: okresu 29 października -1 listopada 2022, 19 listopada 2022, okresu 22 grudnia 2022-3 stycznia 2023, okresu od 13 lutego 2023 do 26 lutego 2023, okresu od 7 kwietnia 2023 do 10 kwietnia 2023, okresu od 29 kwietnia 2023 do 3 maja 2023.
• W przypadku, gdy grupa zacznie liczyć mniej niż 4 osoby, MTC zaproponuje Klientowi zajęcia w innej grupie lub jeśli Klienci wyrażą zgodę na uczestniczenie w dotychczasowej grupie, lecz ponosząc opłaty za zajęcia w zmniejszonej grupie, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
• Dłuższa niż dwutygodniowa nieobecność Uczestnika wskutek choroby może zostać uwzględniona przy opłacie za następny miesiąc, o ile zostanie zgłoszona do Koordynatora szkółki tenisowej przed nieobecnością. Rozliczenie z tego tytułu nastąpi w kolejnym miesiącu.
• Opłata za szkółki tenisowe ma formę abonamentu. W jego ramach Uczestnik ma możliwość odbyć: 8 godzin zajęć w miesiącu dla grup grających 2 razy w tygodniu i 4 godzin zajęć dla grup grających 1 raz w tygodniu (dotyczy miesięcy październik, listopad, styczeń, marzec, kwiecień, maj i czerwiec); 6 godzin zajęć w miesiącu dla grup grających 2 razy w tygodniu i 3 godzin zajęć dla grup grających 1 raz w tygodniu (dotyczy grudnia); 4 godzin zajęć w miesiącu dla grup grających 2 razy w tygodniu i 2 godzin zajęć dla grup grających 1 raz w tygodniu (dotyczy miesięcy wrzesień i luty)
• Abonament miesięczny za szkółkę tenisową jest zgodna z obowiązującym cennikiem zamieszczonym poniżej.
• W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach Klub nie zwraca opłaty za zajęcia. Odwołane uprzednio zajęcia można odrobić w innym terminie wcześniej uzgadniając to z Koordynatorem Szkółek Tenisowych MTC – Piotrem Wadowskim.
• W przypadku, gdy zajęcia nie odbyły się z winy Klubu – termin odbioru wyznacza Klub w porozumieniu z uczestnikami grupy.
• Klub zastrzega sobie prawo do zmiany kortu, na którym prowadzone są zajęcia (np. z kortu ziemnego na trawiasty), oraz do zmiany godziny odbywania się zajęć ze względu na organizację turnieju (dotyczy tylko weekendów). W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o tym fakcie z wyprzedzeniem przynajmniej jednego dnia.

Zajęcia 1 raz w tygodniu Zajęcia 2 razy w tygodniu
gr. 3-osobowa gr. 4~6-osobowa gr. 3-osobowa gr. 4~6-osobowa
Wrzesień 2022 190 PLN 140 PLN 360 PLN 250 PLN
Październik 2022 380 PLN 280 PLN 720 PLN 500 PLN
Listopad 2022 380 PLN 280 PLN 720 PLN 500 PLN
Grudzień 2022 285 PLN 210 PLN 540 PLN 375 PLN
Styczeń 2023 380 PLN 280 PLN 720 PLN 500 PLN
Luty 2023 190 PLN 140 PLN 360 PLN 250 PLN
Marzec 2023 380 PLN 280 PLN 720 PLN 500 PLN
Kwiecień 2023 380 PLN 280 PLN 720 PLN 500 PLN
Maj 2023 380 PLN 280 PLN 720 PLN 500 PLN
Czerwiec 2023 285 PLN 210 PLN 540 PLN 375 PLN

3. Zasady uczestnictwa w grupach sportowych:
• Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 4 osób, chyba że Klienci zdecydują się na utworzenie dla swoich dzieci grupy 3-osobowej lub treningów 2-osobowych z trenerem.
• Zajęcia w grupach sportowych są przeprowadzane zgodnie z planem treningowym. Zajęcia odbywają się w blokach 3-godzinnych (2h tenisa i 1h zajęć ogólnorozwojowych).
• Nieobecność Uczestnika wskutek choroby lub uczestnictwa w turniejach PZT zostanie uwzględniona przy opłacie miesięcznej, o ile zostanie zgłoszona do Koordynatora szkółki tenisowej przynajmniej na dzień przed nieobecnością.
• Klub zobowiązuje się do ustalenia w porozumieniu z Klientami grup sportowych przynajmniej 2 razy w tygodniu.
• Klub zobowiązuje się do zarezerwowania w sobotę i niedzielę w godzinach popołudniowych dodatkowych, darmowych godzin na sparingi dla zawodników z licencją Morelowa Tennis Club (nie dotyczy zawodników wypożyczonych) zarejestrowaną w PZT. Każdy sparing (nie więcej niż 2 razy w miesiącu) musi trwać 2h – zawodnik z licencją MTC jest zwolniony z opłaty, zaś gracz zaproszony na sparing uiszcza opłatę za 1h kortu. Warunkiem możliwości korzystania z darmowych sparingów jest brak zaległości w opłatach. Niewykorzystane godziny w danym miesiącu nie przechodzą na następny.
• Klub zobowiązuje się do pomocy w uzyskaniu licencji zawodniczej dla Uczestników chcących się stowarzyszyć w MTC.
• W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach Klub nie zwraca opłaty za zajęcia.
• W przypadku, gdy zajęcia nie odbyły się z winy Klubu – termin odbioru wyznacza Klub w porozumieniu z uczestnikami grupy.
• Opłata za godzinę zajęć w grupie sportowej wynosi 50 PLN (tenis) i 40 PLN (ogólna).

4. Zasady płatności:
• Płatności dokonywane są z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
• Płatności można dokonać przelewem na konto 48 1090 1841 0000 0001 3680 5192 lub gotówką w Recepcji Klubu.
• W przypadku braku płatności za abonament Klub zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia Uczestnika na zajęcia szkółki tenisowej.

5. Kontakt:
Wszystkie nieobecności w zajęciach, prośby o zmiany terminów zajęć, ustalenie godzin odrobienia, jak i bieżące sprawy organizacyjne powinny być zgłoszone telefonicznie lub SMS-em na nr tel 508 584 164 nie później niż do godziny 21:00 w w dzień poprzedzający zajęcia.