Regulamin RODO

REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MTC

Administrator i właściciel danych

Mar-Trans Marcin Piechowski z siedzibą w 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 8, NIP: 524-128-66-67, adres email: mtc@tenismtc.pl, strona www.tenismtc.pl, tel. 22 811 59 77, zwana dalej MTC.

Czas retencji

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi zleconej przez klienta oraz zlecanej współpracownikowi lub też przez okres określony przez cele opisane w niniejszym dokumencie oraz przez okres określony przez inne przepisy prawne. Kontrahent może zawsze poprosić Administratora Danych o zawieszenie lub usunięcie danych.

Zbierane typy danych

Wśród typów danych osobowych, które zbierane są przez Administratora danych osobowych, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich są: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, numer NIP, adres email, Numer telefonu. W przypadku współpracowników mogą być również zbierane dane o właściwym dla nich urzędzie skarbowym i numerze PESEL oraz numerze dowodu osobistego.

Miejsce

Dane są gromadzone i przetwarzane w miejscu prowadzenia działalności Administratora oraz w systemie rezerwacyjnym na serwerze zewnętrznym. Aby uzyskać więcej informacji należy skontaktować się z Administratorem Danych.

Metody przetwarzania

Administrator Danych przetwarza dane osobowe w sposób prawidłowy i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym zniszczeniem danych.
Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i/lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Poza Administratorem Danych, w niektórych przypadkach, dane mogą być dostępne dla innych osób odpowiedzialnych za świadczenie usług (sprzedaż, administrację systemu) lub podmiotów zewnętrznych (świadczących usługi takie jak księgowe czy prawne) mianowanych, w razie potrzeby, Procesorami Danych przez MTC. Aktualny wykaz tych podmiotów można uzyskać od Administratora Danych w każdej chwili.

Wykorzystanie zgromadzonych danych

Dane dotyczące Klienta są zbierane w celu umożliwienia rezerwacji i świadczenia usług oraz kontaktu z Klientem.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe zebrane w następujących celach dla następujących usług:
• Rezerwacja
• Kontakt z Klientem
• Rozliczenie należności za usługi

Dane dodatkowe na temat zbierania i przetwarzania danych

Działania prawne

Dane Osobowe Klienta mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Administratora Danych, w sądzie lub w działaniach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego stosowania tego serwisu rezerwacyjnego lub związanych z nim usług oraz naruszenia regulaminu klubu MTC.
Klient powinien być świadomy faktu, że Administrator Danych może być zobowiązany do ujawnienia Danych Osobowych na żądanie władz.

Logi Systemowe i Konserwacja

Do celów eksploatacji i konserwacji, system rezerwacyjny i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki stanowiące zapis interakcji z tym serwisem (logi systemowe) lub użyć do tego celu innych Danych Osobowych (takich jak adres IP).

Informacje nie zawarte w niniejszej polityce

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od Administratora Danych w dowolnym momencie. Informacje kontaktowe znaleźć można na początku niniejszego dokumentu.

Prawa Klienta

Klienci mają prawo w dowolnym momencie dowiedzieć się, czy ich Dane Osobowe były przechowywane i skonsultować się z Administratorem Danych, aby dowiedzieć się o ich zawartości i pochodzeniu w celu sprawdzenia ich dokładności lub żądania ich uzupełnienia, anulowania, aktualizacji lub poprawy, lub do ich przekształcenia do postaci anonimowej lub do zablokowania wszelkich danych przechowywanych z naruszeniem prawa, a także do sprzeciwienia się ich wykorzystaniu z wszelkich uzasadnionych powodów. Wnioski należy przesyłać do Administratora Danych, korzystając z informacji kontaktowych podanych powyżej.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie przez powiadomienie swoich Klientów na tej stronie www.tenismtc.pl. Zaleca się, aby sprawdzać tę stronę często, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji wymienioną na dole. Jeśli Klient sprzeciwia się dowolnej ze zmian w polityce, musi zaprzestać korzystania z systemu rezerwacyjnego i może zażądać, aby Administrator Danych usunął Dane Osobowe. Jeśli nie zaznaczono inaczej, aktualna w danym momencie polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Klientów, jakie posiada Administrator Danych.

Informacje na temat niniejszej polityki prywatności

Administrator danych jest odpowiedzialny za niniejszą politykę prywatności, przygotowaną w celu świadczenia usług za pomocą systemu rezerwacyjnego www.korty.org.pl.

Definicje i odniesienia prawne

Dane Osobowe (lub Dane)

Dane niezbędne do przeprowadzenia rezerwacji Wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub stowarzyszenia, które są lub mogą być zidentyfikowane, nawet pośrednio, poprzez odniesienie do wszelkich innych informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego.

Klient

Osoba korzystająca z systemu rezerwacyjnego www.korty.org.pl. i rezerwująca korty tenisowe w MTC przy ul. Morelowej 8 w Warszawie, lub osoba bądź instytucja rezerwująca korty telefonicznie lub osobiście.

Podmiot Danych

Osoba prawna lub fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe.

Procesor Danych (lub Nadzorca Danych)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie bądź organizacja upoważniona przez Administratora Danych, aby przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Administrator Danych (lub Właściciel)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publicznej lub inny organ, stowarzyszenie bądź organizacja z prawem, również wspólnie z innym Administratorem Danych, do podejmowania decyzji dotyczących celów i metod przetwarzania Danych Osobowych oraz środki stosowane, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące funkcjonowania i korzystania z aplikacji. Administrator Danych jest użytkownikiem systemu rezerwacji www.korty.org.pl będącego własnością Tenis NETwork s.c. ul. Starościńska 1/3 lok 16, 02-516 Warszawa.

System rezerwacyjny

Narzędzie programowe, za pomocą którego Dane Osobowe Klienta są zbierane, którego właścicielem jest Tenis NETwork s.c. ul. Starościńska 1/3 lok 16, 02-516 w celu świadczenia usługi internetowych rezerwacji kortów tenisowych.

Informacje prawne

Niniejsza polityka prywatności została przygotowane w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych t.j.: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1).